Generalforsamling 2024

Tilst Løberne holder generalforsamling torsdag d. 21. marts 2024 i TST Aktiv Center i det store mødelokale.

Dagsorden, jf. vedtægterne er som følger:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 – 3 i lige år og 3 – 4 i ulige år
7. Evt. valg af 1-2 suppleanter
8. Eventuelt